Værdier og visioner

Nye Værdier og visioner er under udarbejdelse – nedenunder ses den gamle

Hedensted Kommunes skoler bygger på følgende værdier:

Anerkendelse

Børnene hjælpes til vækst gennem en anerkendende pædagogik, - børn og forældre mødes med indlevelse og respekt.

Der fokuseres på, hvad børnene kan, og der ses altid først på barnets styrkesider.
Det, der lykkes – og som barnet oplever succes med - danner udgangspunkt for en undervisning, hvor der er udfordringer til alle.

Det synliggøres, hvad det enkelte barn kan bidrage med i en erkendelse af, at børn lærer forskelligt.

Der skabes udfordringer, der viser, at de voksne tror på, at børnene kan reagere positivt på dem.

Blandt ledelse og personale fokuseres på den enkeltes ressourcer med en tydelig anerkendelse af den enkeltes indsats.

Forældrene inddrages i skolens arbejde på en sådan måde at samarbejdet altid ses som en væsentlig del af børnenes skolegang.

Fællesskab

I skolen indgår alle i et forpligtende fællesskab.

Lysten og evnen til at indgå i forskellige sociale fællesskaber fremmes bevidst.
Det forventes, at alle – personale, børn og forældre – yder noget til det fællesskab, de er en del af.

Forældrenes engagement og tilhørsforhold til den enkelte skole er en væsentlig resurse.

Skolen er en aktiv medspiller i lokalområdets fællesskab.

Det fælles skolevæsen i kommunen er en styrke, som alle er en forpligtende del af. Netværksgrupper dannet på tværsaf skolerne støtter hinanden i et fagligt samarbejde.

Handlekraft

Handlekraft er en vigtig forudsætning for at nå de opstillede mål.

Det betyder, at skolens personale i dialogen er tydelige i deres forventninger og tør stille krav både til hinanden og til børn og forældre.

Der skal være overensstemmelse mellem ord og handling på en måde, så alle oplever konsekvens i forhold til skolens virksomhed.Alle er villige til at påtage sig et ansvar og have mod til at reagere og handle på de udfordringer, som findes i skolens hverdag.